Kasutustingimused

1. Üldtingimused

Bidsly on virtuaalne ostu-müügi rakendus (edaspidi Rakendus), mille vahendusel on kõigil registreeritud ja sisse loginud kasutajatel võimalik osta ja müüa erinevaid kaupu ja teenuseid.

Bidsly Rakenduse haldajaks on Bidsly OÜ (edaspidi Bidsly), reg.kood: 16003989, aadress: Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917, email: tugi@bidsly.eu.

Bidsly kasutaja on füüsiline- või juriidiline isik (ettevõte), kes on loonud Bidsly Rakenduses omale kasutajakonto (edaspidi ‘’Kasutaja’’). Kasutaja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide käesolevas kasutuslepingus olevate kasutustingimustega ning kohustub neid igakülgselt täitma.

Bidsly võimaldab registreerunud Kasutajatel pakkuda müügiks erinevaid kaupu ja teenuseid, mida on Rakenduses võimalik müüa oksjonitel (edaspidi ‘’Oksjon’’), fikseeritud hinnaga (edaspidi ‘’Tavamüük’’), või ära anda tasuta (edaspidi ‘’Tasuta’’).

Tavamüügi ja Tasuta kaupade ning teenuste puhul loetakse müügileping müüja ja ostja vahel sõlmituks müügipakkumises esitatud tingimustele vastava ostusoovi esitamisega ostja poolt. Oksjoni puhul loetakse müügileping Kasutajate vahel sõlmituks Ostja poolt parima pakkumise esitamisega.

Kasutaja kohustub tagama, et kogu tema tegevus Rakenduses on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Rakenduses, sh. sõnumites, teadetes ja e-maili teel toimub kogu teabevahetus Bidsly ja Kasutaja vahel eesti keeles.

Kasutajakonto kustutamiseks tuleb saata vastav sooviavaldus tugi@bidsly.eu2. Rakenduse kasutamine

Konto registreerimiseks on vaja Rakendus alla laadida Apple- või Google play store-st.

Rakenduse kasutamiseks on vaja Kasutajal ennast registreerida ja Rakendusse sisse logida, kasutades selleks Google, Facebook või Apple kasutajakontot.

Rakenduse kasutamiseks on vaja Kasutajal valideerida oma telefoninumber.

Kasutajal on võimalik lisada Rakendusse müüki erinevaid kaupu ja teenuseid.

Kasutajal on võimalik suhelda teiste Rakenduse kasutajatega läbi privaat -ja avalike sõnumite.3. Ostu-müügiprotsessi kirjeldus

Kauba lisamiseks peab kasutaja sisestama kaubast pildi, pealkirja, kirjelduse ja hinna, mis peavad vastama müüdavale või tasuta ära antavale kaubale.

Tavamüügi ja Tasuta asjade puhul leiab Ostja endale huvipakkuva toote või teenuse ning vajutab vastavalt ‘’Ostan’’ või ‘’Soovin’’ nuppu, misjärel saab Müüja teavituse, et tema Rakendusse lisatud kaupa soovitakse.

Oksjonite puhul leiab Ostja endale huvipakkuva toote või teenuse ning teeb oksjonile pakkumise, vajutades ‘’Teen pakkumise’’ nuppu. Seejuures ostja juba esitatud pakkumust tagasi võtta ei saa.

Makseviisi ja kauba transpordi lepivad Ostja ja Müüja omavahel kokku kuulutuse juures olevas vestluses, vastavalt Müüja poolt kuulutuses märgitud maksevõimaluste ja transpordi valikule.

Müüjal on alates ostutellimuse saamisest kauba väljastamiseks aega kuni 7 päeva, juhul kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Kauba väljastamise kinnitamiseks tuleb kauba Müüjal vajutada „Kaup väljastatud“ nuppu vastava kauba detailvaates.

Kui Ostja on Müüja käest kauba kätte saanud ja sellega rahul, siis on Ostjal aega 48 tundi kauba kättesaamise kinnitamiseks Rakenduses. Kauba kättesaamise kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada „Kaup käes“ nuppu vastava kauba detailvaates ja seejärel kinnitada seda avanenud modalis, sikutades lehe vasakust servast paremasse scrollbaril olevat nuppu. Seejärel loetakse müügitehing lõpetatuks.

Kui Müüja pole kaupa teele pannud 21 päeva jooksul, vajutades Rakenduses "Kaup väljastatud" nuppu, või kui tellimus on "Kaup väljastatud" staatuses olnud üle 21 päeva, siis on Bidslyl õigus tellimus vastavalt kas katkestada või kinnitada.

Peale kauba kättesaamise kinnitamist on Ostjal võimalus kirjutada Müüja kohta kommentaar ja jätta talle müügitehingu kohta hinnang.

Selleks, et vältida Ostja ja Müüja vahelisi erimeelsusi, soovitame Ostjal Rakenduse siseses vestluses enne ostu sooritamist kauba või teenuse kohta täpsustavaid küsimusi esitada ning samuti Müüjal kõikidele küsimustele vastata.

Tähtaegade arvestus algab Kasutajate vahel müügilepingu sõlmimise hetkest, ehk eduka oksjoni lõppemisest, Tavamüügi ja Tasuta asjade puhul ‘’Ostan’’ või ‘’Soovin’’ valiku kinnitamisest.4. Vastutus

Bidsly ei ole Rakenduses müüdavate kaupade ega teenuste omanik ega osale müügi-, ostu- ega muudes tehingutes, mis leiavad aset Rakenduse Kasutajate vahel.

Müügilepinguid sõlmivad Rakenduse Kasutajad omavahel ilma Bidsly esinduse ja vahenduseta. Samuti vastutavad Kasutajad täies ulatuses omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest.

Bidsly ei vastuta Müüja poolt lisatud piltide, pealkirja, kirjelduse, hinna jm. informatsiooni ehtsuse eest.

Bidsly ei eelda ega taga müüdavate kaupade ja teenuste garantii olemasolu ega vaata üle ning kontrolli müüdavate kaupade ja teenuste kvaliteeti ega vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele.

Bidsly ei vastuta Kasutaja poolt Rakenduses avaldatava informatsiooni tõesuse ja seaduslikkuse ega Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

Bidsly ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

Rakenduse või teenuse mis tahes katkestuse, seiskumise, peatumise või muu kättesaamatuse eest.

Programmivigade, viiruste jms. eest, mis levib või mida keegi edastab Rakenduses või selle teenuste kaudu.

Mis tahes sisu või andmete kustutamise või võimatuse eest sisu või andmeid salvestada.

Ühegi rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud.

mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Bidsly pole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates, ent mitte üksnes: loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

Kasutaja kohustub hüvitama Bidsly-le kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kliendi poolt toime pandud rikkumisest või kuridegelikust käitumisest.5. Kasutaja õigused ja Kohustused

Kasutaja kinnitab, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Rakenduses võimaldatud tehinguid.

Kasutaja kohustub Rakenduses konto loomisel esitama tõeseid ja täielike andmeid sh. kontaktandmed ning teavitama Bidslyt koheselt ka andmete muutustest.

Kasutaja on teadlik, et esemete müügi- jmt lepingud sõlmivad kliendid omavahel ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest.

Kasutaja on teadlik, et müügi- jmt lepingute sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest.

Kasutaja kohustub Rakenduse kasutamiseks sh. müügitehingute sõlmimiseks sisestama Rakendusse oma kehtiva e-maili aadressi ja telefoninumbri. Samuti olema e-maili ja telefoni teel kättesaadav.

Kasutaja hoiab Rakenduses (sh. sisse logimiseks) vajaminevaid isikuandmeid konfidentsiaalsena ja väldib nende sattumist kolmandatele isikutele.

Kasutaja vastutab kõigi tehingute ja toimingute eest, mis toimuvad tema kasutajakontol ning kui esineb kahtlus, et mõni kolmas osapool võib kontot väärkasutada on vaja sellest koheselt teavitada tugi@bidsly.eu

Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Kasutaja infotehnoloogiaseadmete sattumisel kolmandate isikute valdusesse selliselt, et Kasutaja on Rakendusse sisse logitud, on kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.

Kasutaja kohustub Rakenduse kasutamisel esitama täielikult tõest informatsiooni, sh. tõeseid andmeid müüdavate kaupade või teenuste kvaliteedi ja seisundi ning muude detailide osas, mis võivad mõjutada Ostja otsust kauba või teenuse ostmise kohta.

Kaupu ja teenuseid ostes või müües tagab Kasutaja, et kogu protsess on kooskõlas Eesti vabariigi õigusaktidega (sh.vanusepiirangud, intellektuaalse omandi õigused, maksude arvestamine jne).

Müüja kinnitab, et ei kasuta Bidslyt ebaseaduslikeks tehinguteks, sh pettusteks, ebaseadusliku või võltsitud kauba müümiseks jne.

Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi.

Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega.

Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus toimub vastavuses heade kommete ja tavadega.

Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et kõikide teenuste osutamise tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

Kasutaja kohustub müüma eseme oksjonil rahaliselt kõrgeima pakkumise tegijale.

Kasutaja on kohustatud ostma eseme oksjonilt, kui tema pakutud hind oli kõrgeim. Tavamüügi puhul on eset ostev Kasutaja kohustatud eseme ostma, kui ta tegi väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise.

Kasutaja on kohustatud mitte muutma oksjonil pärast esimese pakkumise saamist oksjoni kirjeldust. Muuta saab vaid ülespaneku ootel oksjonit, mis ei ole veel aktiveeritud, või käimasolevat oksjonit seni, kuni sellele pole tehtud ühtegi pakkumist.

Müüja kohustub Oksjonil mitte tõstma kunstlikult eseme hinda sisestades ise pakkumisi enda poolt oksjonil müüki pandud kaubale või teenusele, samuti mitte kasutama seotud isikuid, nt sugulasi või tuttavaid hinna tõstmiseks.

Müügilepingu sõlmimisel kohustub Müüja kauba tagasi võtma, kui temalt ostu sooritanud Kasutaja (Ostja) soovib 48 tunni jooksul jooksul kauba kättesaamisest kaupa tagastada seetõttu, et kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest või toote fotost.

Müüdava kauba või teenuse kohta tuleb kaebused, küsimused ja nõuded esitada otse Müüjale, kasutades selleks Rakenduse siseseid sõnumeid. Bidsly ei vastuta müügitehingu osapoolte vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise eest.

Kasutaja on kohustatud mitte esitama nõudmisi Bidsly vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt kasutajalepingust.6. Bidsly õigused ja kohustused

Bidsly on õigustatud omal valikul, kas piirama, või tühistama Kasutaja Rakenduse kasutamisõigust, sh. muutma Rakenduse Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni, või peatama müügi või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreerida juhul, kui Kasutaja:

Rikub käesolevat Kasutuslepingut.

On esitanud konto loomisel, sisse logimisel või Rakenduse kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne.

Teadlikult ja tahtlikult levitab Bidsly rakenduses valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi Kasutajaid, või käitub ebaväärikalt.

Kasutaja poolt sisestatud ostu- või müügi pakkumised on vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

Kasutaja tegevuse kohta on laekunud kaebusi teistelt Rakenduse Kasutajatelt.

Bidsly on igal ajal õigustatud jälgima Rakenduses toimuvaid Kasutajate tegevusi ja toiminguid, sh. jälgima Kasutajate poolt tehtavaid ostu- ja müügipakkumisi, omavahelist suhtlust jmt.

Bidsly Rakendus ja kogu selle sisu, sh. autoriõigused kuuluvad Bidsly OÜ-le. Rakenduses autoriõigusega kaitstud tootefotosid ja müügikuulutusi üles laadides annab Kasutaja Bidsly-le üle tootefotode ja müügikuulutuste osas kehtivad autori varalised õigused. Bidsly-le kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud tootefotosid ja müügikuulutusi igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

Bidsly võib otsustada igal ajal oksjoni tulemuse tühistamise, kui tekib kahtlus et pakkumises esines tõrkeid.7. Kauba tagastamine

Juhul kui Kasutajal on kaebus seoses Bidsly teenusega, palume meiega kontakteeruda aadressil tugi@bidsly.eu ning esitada oma nimi, kontaktandmed ning kirjeldada lühidalt kaebuse sisu. Bidsly vastab kaebusele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul.

Juhul kui kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest, või toote fotost ning Ostja soovib seetõttu kaupa Müüjale tagastada, tuleb toimida järgmiselt: Ostjal tuleb saata Müüjale sõnum Rakenduse kaudu kauba tagastamise sooviga 48 tunni jooksul kauba kättesaamisest ning leppida kokku kauba tagastamise koht ja viis. Tagastusõigust ei ole, kui see on võlaõigusseaduse alusel vastavat liiki kauba või teenuse puhul välistatud.

Tagastusõigus kaob kui Ostja on kauba kätte saanud ja Rakenduses kinnitanud kaubaga rahul olemist, või kui kauba kättesaamisest on möödunud rohkem kui 48 tundi.

Ostja kohustub kauba tagastama samas seisukorras.

Kauba tagasisaatmise kulud tasub Ostja, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Ostja lepivad kokku teisiti.

Juhul kui Ostja ja Müüja vahel ilmnevad lahendamatud erimeelsused võib Bidsly abistada erimeelsuste lahendamisel järgnevalt: Ostja ja Müüja vaheliste erimeelsuste lahendamiseks on võimalik Bidsly poole pöörduda 21 päeva möödumisel ostu tellimuse esitamisest aadressil tugi@bidsly.eu.

Müüja ja Ostja vahelise erimeelsuste lahendamiseks on Bidslyl õigus küsida mõlemalt poolelt lisainformatsiooni ning kasutada Rakenduses olevat teavet Ostja ja Müüja vahelise suhtluse, sh rakendusesiseste sõnumite sisu kohta.

Erimeelsuste võimalikult kiireks lahendamiseks on Ostjal ja Müüjal kohustus teha aktiivselt koostööd ning vastata Bidsly poolt tehtud päringutele 48 tunni jooksul. Juhul kui üks pretensiooni osapool ei tee koostööd ning ei vasta esitatud päringutele 48 tunni jooksul, on Bidslyl õigus teha otsus teise pretensiooni osapoole kasuks.

Juhul kui Ostja esitab ostetud kauba kohta pretensiooni, peab Müüja olema valmis tõestama kauba postitamist, esitades valitud transpordiviisi toimimist tõendava dokumendi (nt pakiautomaadi tšeki) või tõendama kauba postitamist muul kontrollitaval viisil. Juhul kui Müüjal ei õnnestu tõendada kauba postitamist, võib Bidsly lahendada pretensiooni teise osapoole kasuks.

Juhul kui Ostja väidab kauba olevat müügikuulutuses olnud kirjeldusele mittevastava ning Ostja ja Müüja ei jõua kauba tagastamise osas kokkuleppele, otsustab Bidsly tuginedes kättesaadavale informatsioonile, kelle kasuks pretensioon lahendatakse.

Juhul kui ühelgi viisil kokkulepet ei saavutata, on Kasutajal õigus pöörduda kauba või teenuse ostmisel majandus- või kutsetegevuses tegutseva kaupleja käest Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Väljaspool majandus- ja kutsetegevuses tegutseva eraisikust Müüja puhul on Kasutajatel võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

Peale Ostja ja Müüja vaheliste erimeelsuste lahendamist on Bidslyl õigus Kasutajakonto sulgeda muuhulgas juhul kui:

Kasutaja ei ole teinud pretensiooni menetlemise ajal igakülgset koostööd ning ei ole näidanud valmisolekut pretensiooni lahendamisele kaasaaitamiseks.

Ilmneb, et Müüja on kinnitanud kauba saatmise, kuid ei ole tegelikkuses saatnud kaupa Ostjale.

Ostja ei ole vaatamata ostu-müügilepingu sõlmimisele maksnud ostetava kauba või teenuse eest.

Kasutaja on esitanud alusetu pretensiooni teise Kasutaja vastu või esitanud valeinformatsiooni.

Müüja kauba kohta on esitatud korduvaid pretensioone.

Esineb kahtlus pidevaks kirjeldusele mittevastava kauba müümiseks ning tahtlikuks pettuseks.8. Privaatsuspoliitika

Bidsly kogub Kasutajatelt isikuandmed, mis tekivad Rakenduse kasutamise käigus, lähtuvalt Kasutaja Rakendusesisesest tegevusest. Sarnasteks andmeteks on Kasutaja profiilis esitatavad andmed, kauba müüki panemisel esitatavad andmed ning kõikidest muudest Rakenduses võimaldatud tegevustest (ostude sooritamine, Kaupade lemmikuks märkimine, teiste Kasutajate jälgimine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed.

Andmeid, mida Bidsly on saanud Kasutajalt Rakendusse sisse logimisel ja Rakenduse kasutamise käigus küsinud, või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Rakenduse kasutamisel, on Bidsly-l õigus töödelda Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

Kasutaja annab nõusoleku Bidsly-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist.

Bidsly kasutab Kasutaja isikuandmeid Rakenduse teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Bidsly-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Bidsly poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Bidsly teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Bidsly poolt pakutavaid teenuseid.9. Kasutustingimuste muutmine

Bidsly-l on igal ajal õigus Rakenduse ja pakutavate teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

Bidsly kohustub teavitama Kasutajat Kasutustingimuste muudatustest ja täiendustest Rakenduses avaldatavate teadete, sõnumite või e-maili teel.

Kasutustingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Rakenduses, mille kohta Rakendus saadab Kasutajale teavituse.

Kasutaja kinnitab oma nõustumisest Kasutustingimuste muudatuste ja täiendustega jätkates Rakenduse kasutamist peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist.10. Lõppsätted

Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Bidsly vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Rakenduse kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Bidsly lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Bidsly vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

Kasutajal on igal ajal õigus Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Bidsly ja teiste Kasutajate ees.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Bidsly vahel toimub elektroonilises vormis aadressil tugi@bidsly.eu. Seejuures Bidsly ei vastuta kliendi e-posti teenusepakkuja tehnilistest tõrgetest või tehnoloogilistest lahendustest tekkinud suhtluskatkestuste eest.